notes
0

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "WYBIERZ PREZENT" SKLEPU INTERNETOWEGO ARCHIDO.PL§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" zasady otrzymania dodatkowego kuponu rabatowego prezent za 1zł przy zakupie projekt domu o wartości minimum 2000zł. Organizatorem Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" jest BK Business Krzysztof Białkowski z siedzibą w Łasku przy ul. Słowackiego 16 (dalej „Organizator”).

 2. Akcja promocyjna "Wybierz prezent" przeprowadzana będzie w dniach 01.01.2015 od godziny 00:01 do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

 3. Miejscem Promocji jest sklep online www.archido.pl.§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Akcja Promocyjna "Wybierz prezent" - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Prezent za 1zł, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja promocyjna "Wybierz prezent" nie łączy się z innymi promocjami.

 2. Wartościowy prezent – towary promocyjne dostępne w sklepie online ARCHIDO, pełnowartościowy asortyment, tylko do wyboru przy zakupie projektu domu na www.archido.pl, wydawany Uczestnikowi Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent", który od dnia 01 stycznia 2015 roku dokonał zakupów na kwotę co najmniej 2000 PLN.

 3. Prezent za „złotówkę” – towary dostępne w sklepu online ARCHIDO, który objęty jest Akcją Promocyjną i podlegający Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent". Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" podlega pełnowartościowy asortyment dostępny w sklepie ARCHIDO online w zakładce „przejdź do realizacji zamówienia”. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami i nie dotyczy bezpośredniego zakupu.

 4. Sklep ARCHIDO online - sklep internetowy www.archido.pl.

 5. Uczestnik Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent"- pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym Archido.pl, która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent".

§ 3

W Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" nie mogą uczestniczyć pracownicy BK Business Krzysztof Białkowski z siedzibą w Łasku przy ul. Słowackiego 16 oraz rodziny. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.§ 4

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w sklepie ARCHIDO online, znajdującym się na stronie internetowej www.archido.pl obejmującym swoją sprzedażą teren Polski.§ 5

Akcja Promocyjna "Wybierz prezent" opiera się o następujące zasady:

 1. Uczestnik Akcji promocyjnej "Wybierz prezent" ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent".

 2. Uczestnik Akcji promocyjnej "Wybierz prezent", w celu skorzystania z Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" "w sklepie online www.archido.pl, musi dokonać zakupów na kwotę co najmniej 2000 PLN, aby otrzymać wartościowy prezent upoważniający go do wybrania jednego z sześciu dostępnych prezentu odpłaty za 1 PLN.

 3. Akcja Promocyjna polega na tym, iż Uczestnik, który spełni wszystkie warunki opisane w Regulaminie, może skorzystać z wyboru jednego z dostępnych prezentów przy dokonaniu zakupu projektu domu na www.archido.pl do odwołania lub wyczerpania zapasów.

 4. Wybrany prezent będzie przesyłany wraz z zamówionym projektem domu do Uczestnika Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent", który spełnił podstawowy warunek i dokonał zakupów w dniach 01 stycznia 2015 na kwotę co najmniej 2000 PLN.

 5. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent", nie łączą się z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w sklepie ARCHIDO online.

 6. W przypadku zakupów w sklepie internetowym www.archido.pl po wybraniu w odpowiednim miejscu i zaakceptowaniu go poprzez kliknięcie na grafikę prezentu, system internetowy automatycznie doda produkt do zamówienia i naliczy opłatę w wysokości 1 PLN.

 7. Brak zaznaczenia grafiki oznacza, iż nabywca zaniechał prawa skorzystania z Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania potwierdzenia zamówienia traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" w odniesieniu do dokonanej transakcji.

 8. Podstawą do ewentualnych reklamacji jest dowód zakupu produktu w sklepie ARCHIDO online.

 9. Towary zakupione na zasadach niniejszej Promocji podlegają standardowym zasadom zwrotów obowiązującym w sklepie ARCHIDO.

 10. Za obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną wybranego Prezentu odpowiada producent danego produktu. Sklep internetowy ARCHIDO.pl nie uczestniczy w procedurze reklamacyjnej i usłudze serwisowej.§ 6

Informacja o Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niezaznaczony wybór prezentu Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" Organizator nie odpowiada.§ 7

Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na stronie www.archido.pl.§ 8

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent", Uczestnik Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do BK Business Krzysztof Białkowski z siedzibą w Łasku przy ul. Słowackiego 16 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.§ 9

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie www.archido.pl.§ 10

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

 2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej "Wybierz prezent" na stronie www.archido.pl.

 3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną "Wybierz prezent" będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.
Budowa domów