Masz pytania? Chciałbyś negocjować cenę

Zadzwoń! 517 970 199

Strona główna / Prawo budowlane / Przepisy i rozporządzenia / Adaptacja poddasza – formalności
Projekt domu Biała

Adaptacja poddasza – formalności

Poddasze jest miejscem, znakomicie można wykorzystać  na potrzeby mieszkalne lub użytkowe. Potrzebna jest do tego adaptacja poddasza.  Jednak zanim przystąpimy do pracy, musimy zdać sobie sprawę, że ingerencja w strukturę przestrzeni domu zawsze będzie wiązała się z potrzebą spełnienia określonych prawem norm technicznych oraz przepisów bezpieczeństwa. Każda przebudowa, również poddasza, jest traktowana jako typowa praca budowlana, zmieniająca parametry użytkowe czy techniczne istniejącego budynku. Zgodnie z literą prawa takie działanie wymaga od nas uzyskania odpowiedniego pozwolenia na budowę.

 

Adaptacja poddasza – jakie zgody trzeba uzyskać?

Chcąc przekwalifikować poddasze na przestrzeń użytkową, musimy zgłosić taki zamiar w odpowiednim urzędzie, który powinien wyrazić na to zgodę. Adaptacja poddasza bez zgody jest niedopuszczalne. Następnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na wykonanie niezbędnych prac budowlanych. W zależności od rodzaju prowadzonych prac może wystarczyć samo zgłoszenie faktu podjęcia się takich robót lub w przypadku większej ingerencji w konstrukcję domu zaistnieje potrzeba uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo jesteśmy również zobligowani do zgłoszenia faktu włączenia poddasza do części użytkowej naszego domu właściwemu organowi podatkowemu. Ten obliczy dla nas nową stawkę podatku, która zacznie obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego – następnego miesiąca. Aby uniknąć konieczności adaptacji poddasza, warto już na etapie wyboru projektu domu rozważyć wybór projektów domów piętrowych.

Prawo budowlane wyraźnie opisuje sytuacje, w których takie wymogi są nałożone. Dotyczą przede wszystkim zmian w sposobie użytkowania domu albo części budynku, polegających na istotnej ingerencji w instalacje i systemy odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie budynku. Chodzi tu przede wszystkim o sprawy związane z bezpieczeństwem pożarowym, powodziowym, ze zmianą warunków zdrowotnych, środowiskowych, sanitarnych lub zmiany obciążeń. Wszystkie te kwestie reguluje zapis prawa budowlanego w art. 71.

W celu zgłoszenia planowanych prac jak i uzyskania pozwolenia na budowę powinniśmy udać się do starostwa powiatowego. Jeśli posiadamy projekt przebudowy poddasza, cała procedura nie będzie zbyt rozciągnięta w czasie. Jednak gdyby się okazało, że takim projektem nie dysponujemy, wówczas będzie trzeba już na wstępie ubiegać się o decyzję w sprawie warunków zabudowy. Wszelkie prace należy podjąć w okresie trzech lat od chwili wejścia w życie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. W innym wypadku straci ono swoją ważność. Jeśli nasze poddasze wymaga tylko solidnego remontu, wówczas cała ścieżka administracyjna ogranicza się do zgłoszenia tego faktu do właściwego starostwa. Właściwe zgłoszenie musi zawierać oświadczenie informujące, że mamy prawo dysponować daną nieruchomością również w zakresie prac budowlanych. Ponadto powinniśmy przedstawić opis aktualnego i planowanego sposobu wykorzystania poddasza, ponadto zakres i rodzaj prac budowlanych, a także określać czas ich wykonania.

Adaptacja poddasza

Oprócz tego do zgłoszenia – adaptacja poddasza – należy dołączyć rysunek z dokładnym opisem obejmującym informacje o lokalizacji budynku względem granic posesji oraz odnieść jego położenie do położenia innych obiektów zlokalizowanych na tej samej bądź sąsiedniej przestrzeni. Przy czym trzeba tu wyraźnie oznaczyć tę część budynku, która zostanie objęta pracami, w wyniku których dokona się zmiana warunków użytkowania. Dalsze wymagania określają potrzebę przedstawienia krótkiego opisu technicznego, w którym scharakteryzujemy m.in. typ, a także konstrukcję obiektu będącego przedmiotem wykonywanych przez nas prac. Jeżeli nie będzie żadnych zastrzeżeń ze strony organów do tego uprawnionych, wtedy będziemy mogli już bez przeszkód przystąpić do pracy.

Jaki czas na wydanie decyzji?

Co ważne, instytucja opiniująca i zatwierdzająca przedsięwzięcie ma prawo odmowy wydania pozytywnej decyzji adaptacji poddasza w terminie 30 dni, licząc od chwili dostarczenia jej wymaganej informacji bądź wniosku. Od tej chwili, zgodnie z prawem wykonawca robót ma dwa lata czasu na podjęcie wnioskowanych wcześniej prac. Czasami mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której nasze poddasze zostało już na początku, w samym projekcie domu, określone jako powierzchnia użytkowa, a jedyną czynnością, którą mamy zamiar wykonać jest zmiana jego funkcjonalności. W takim przypadku nie obowiązuje nas procedura składnia wniosku dotyczącego zmiany użytkowania przestrzeni poddasza. Oczywiście wszelkie planowane prace budowlane niezmiennie będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę lub zwykłego zgłoszenia do właściwego urzędu.

Zobacz Również

wymarzony dom

Budowa bez pozwolenia na budowę. Nowe przepisy w prawie budowlanym

28 czerwca 2015 r wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego, która ułatwi życie wszystkim planującym budowę ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *