Masz pytania? Chciałbyś negocjować cenę

Zadzwoń! 517 970 199

Strona główna / Prawo budowlane / Kiedy warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę tracą ważność?
Okres ważności warunków zabudowy

Kiedy warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę tracą ważność?

Dokumenty budowlane zwykle wydawane są z określonym terminem ważności. Przygotowanie projektu budowlanego, ustalenie warunków zabudowy i uzyskanie pozwolenia na jej wykonanie wymagają zwykle sporo zachodu. By nasz trud nie poszedł na marne, musimy przestrzegać narzuconych nam przez prawo zasad. Popełnione na wczesnym etapie błędy mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, z cofnięciem pozwoleń i nałożonymi karami finansowymi włącznie. Jak zatem polskie przepisy regulują te wszystkie kwestie?

Okres ważności warunków zabudowy

Czy i kiedy warunki zabudowy tracą ważność? Czy organ wydający wiążącą inwestora decyzję może stwierdzić jej wygaśnięcie? Okazuje się, że istnieją ściśle wskazane sytuacje, w których może on podjąć niekorzystną dla nas decyzję. Pierwszym z powodów, w wyniku którego ustaje podjęta wcześniej decyzja o warunkach zabudowy, może być przyznanie pozwolenia na budowę innemu niż my wnioskodawcy. Drugi powód zachodzi w momencie, gdy dla terenu, na którym miał stanąć nasz budynek uchwalono plan zagospodarowania całkowicie zmieniający ustalenia, jakie obowiązywały w momencie wydania korzystnej dla nas decyzji (choć po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przez właściwy organ ten ostatni przepis nie może zostać zastosowany).

Kiedy pozwolenie na budowę traci ważność?

Najbardziej newralgicznym problemem, spędzającym sen z powiek wielu osobom przystępującym do budowy domu jest kwestia ewentualnego wygaśnięcia pozwolenia na jego budowę. Trzeba pamiętać, że terminy ustalane przez uprawniony do tego organ, muszą zostać dokładnie wypełnione. Koniecznie powinno się dotrzymać ustalonego terminu rozpoczęcia prac budowlanych, który został wyznaczony na 3 lata. Przy czym za moment ich rozpoczęcia uważa się dzień, w jakim wydane postanowienie weszło w życie. Oprócz tego należy zapewnić ciągłość robót budowlanych, bowiem przerwanie prac na okres dłuższy niż 3 lata również skutkuje nieodwracalną utratą pozwolenia na budowę. Gdyby jednak doszło do cofnięcia zgody na podjęcie prac budowlanych, wówczas pozostaje ubiegać się o wydanie nowej decyzji o pozwolenie na budowę lub o pozwolenie na podjęcie przerwanych wcześniej prac.

Kiedy pozwolenie na budowę traci ważność

Okres ważności projektu budowlanego

Aktualne przepisy nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii terminu ważności przedstawianego projektu budowlanego. Należy jednak zwrócić uwagę na zapisy zawarte w ustawie o prawie budowlanym. W artykule 34 przytoczonej ustawy znajduje się jasno określony przepis, mówiący o tym, że decyzja właściwego organu, który zatwierdza projekt budowlany przed wydaniem decyzji pozwalającej przystąpić do prac budowlanych, ważna jest przez taki okres czasu, jaki został jej przypisany w wydanym zatwierdzeniu. Nie może to być jednak odcinek czasu większy niż jeden rok. Inny z kolei przepis prawa budowlanego, zawarty w art. 37 stanowi pośrednio odpowiedź na postawione wcześniej pytanie.

Otóż wiąże on czas wyznaczony na podjęcie prac po otrzymaniu pozwolenia na budowę (dokładnie 3 lata) z czasem realizacji samego projektu, bowiem czynności projektowe niejako zawierają się w wyznaczonych, skrajnych granicach opisywanego terminu. Można domniemywać, że kwestie projektowe po wyczerpaniu się wyznaczonego okresu, dopuszczającego rozpoczęcie budowy, stracą swoją aktualność. Jednocześnie istnieje w polskim prawie regulacja w postaci rządowego rozporządzenia wydanego w lipcu 2003 roku, które dotyczy szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W jednym z paragrafów dokument określa sytuację, w której można wykorzystać gotowe projekty wybranych obiektów budowlanych, oferowanych na rynku.

Czytaj również: Jakie elementy powinien zawierać projekt domu jednorodzinnego?

Znajduje się tam zastrzeżenie, że zawarte w tych projektach rozwiązania muszą spełnić wymogi istniejących przepisów oraz powinny być dostosowane do wymagań, jakie wynikają z dokumentacji planistycznej określonej gminy, a także z warunków panujących na danym terenie. Jednocześnie ustawa dopuszcza możliwość zaktualizowania danego projektu. Z zastrzeżeniem, że należy wykonać ją w pełnej zgodności z wymogami funkcjonujących aktualnie regulacji prawnych.

Zobacz Również

Budowa domu

Samowola budowlana – jakie są jej konsekwencje?

Samowola budowlana to jeden z tych terminów w prawodawstwie dotyczącym budownictwa, który ma bardzo szeroki ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *